S ohledem na dotazy a spekulace, které se objevily v souvislosti s uzavřením poradenské smlouvy a obsahu mé spolupráce s panem Františkem Adámkem, považuji za potřebné uvést následující.

Jako místostarosta s působností v oblasti územního rozvoje jsem po svém nástupu do funkce musel a musím řešit velké množství úkolů a povinností, jejichž rozsah je s ohledem na některé okolnosti větší, než je obvyklé. Těmito okolnostmi myslím zejména přípravu velkého množství změn územního plánu vyvolaná rozhodnutím hl. města Prahy (dále HMP), jako pořizovatele územního plánu (dále ú.p), nepřijímat po 30.9. již žádné další podněty na změny ú.p, dále pak projednávání tří územních studií, jejichž rozsah je výjimečný, projednávání podoby nového územního plánu Prahy a záměr připravit komplexní plán rozvoje městské časti (dále MČ).

Vedle těchto úkolů je mou povinností řešit i obvyklou agendu související s mojí gescí, zejména pak připravovat podklady pro jednání orgánů MČ pokud jde o jednotlivé investiční záměry, zajistit jejich projednání, a účastnit se projednání těchto záměrů a zajistit komunikaci o těchto záměrech s veřejností. Usnesením orgánů MČ mi pak v posledním období byla uložena i řada dalších úkolů týkající se zejména zpracování různých studií, metodiky a principů zapojování investorů do uspokojování potřeb MČ a další povinnosti. Přesto, že nejsem uvolněným členem rady, mám s ohledem na citlivost gesce, která mi byla svěřena, hodiny pro veřejnost, navštěvuji schůze SVJ, které seznamuji s investičními záměry plánovanými v okolí jejich domů, dodržuji povinnost odpovídat na interpelace, a plním celou řadu dalších povinností, které souvisí s mým působením člena rady.

Přesto, že jsem neuvolněným členem rady, věnoval jsem a věnuji práci na radnici více než 60 hodin týdně. V loňském roce jsem měl jen dva dny dovolené. Můj sekretariát místostarosty je obsazen jednou asistentkou na půl pracovního úvazku, žádné jiné spolupracovníky, kteří by pro mne pracovali, nemám. A i toto místo bylo po značnou část loňského roku neobsazené. Proto jsem požádal o možnost mít k dispozici poradce v rozsahu poloviny pracovního úvazku. Jeho úkolem by bylo např. komunikovat se starosty okolních MČ a zjistit, jaké investiční záměry se připravují na jejich území, protože je nepochybné, že rozvoj v okolních MČ (Újezd, Šeberov, Křeslice, Petrovice atd.) se projeví i na zátěži infrastruktury na území naší MČ a, že tedy nejen při zpracování komplexního plánu rozvoje, ale i posuzování jednotlivých investičních záměrů, je třeba přihlédnout i těmto okolnostem. Tento poradce by měl například komunikovat i s možnými zpracovateli demografické studie, jejíž zpracování mi bylo uloženo, a pomoci optimalizovat zadání této studie pokud jde o vztah ceny a rozsahu studie.

Měl by pomoci s přípravou podkladů týkajících se projednání těchto záměrů na zadání studií a schválení konkrétních podob zadání v orgánech MČ. Měl by sledovat jednání orgánů HMP a procházet materiály, které tyto orgány projednávají, s cílem upozornit na ty, jejichž obsah má vliv na rozvoj naší MČ., a pomoci s plněním dalších podobných úkolů. Z uvedeného je zřejmé, že ideální spolupracovníkem by byl někdo, kdo se orientuje v problematice územního plánování a zároveň ve vztazích mezi jednotlivými orgány MČ a HMP, kdo ví, co je to usnesení, důvodová zpráva atd., a umí takovéto materiály případně připravit. Je zřejmé, že tyto znalosti mají bývalí členové rady naší nebo jiné podobné MČ s působností v oblasti územního rozvoje, případně bývalí vedoucí odborů územního rozvoje na naší nebo jiné podobné MČ.

Kromě toho jsem chtěl, aby můj případný poradce nebyl pokud možno člen ODS nebo současný zastupitel naší MČ.

Začal jsem se tedy vyptávat ve svém okolí a kolegů z jiných MČ, zda by nevěděli o vhodném kandidátu. Ukázalo se, že nalezení takovéhoto člověka je velmi obtížné, a na přechodnou krátkou dobu jsem tento problém musel řešit i kompromisním řešením. Na podzim jsem pak byl kolegy upozorněn na pana Adámka, který uvedená kritéria splňuje v plném rozsahu, protože je bývalým starostou MČ Praha 12 s působností v oblasti územního rozvoje, a předsedou výboru územního rozvoje HMP, a který již odešel do důchodu, takže by mohl mít čas. Oslovil jsem tedy pana Adámka a podařilo se mi s ním dohodnout na spolupráci. Za podstatné považuji též uvést, že mne pan Adámek upozornil na politický problém, který vedl k jeho odvolání s funkce starosty. S touto záležitostí jsem se seznámil a s ohledem na to, že v ani orgány policie nebo justice ani orgány MČ nekonstatovaly žádná porušení povinností ze strany pana Adámka, nespatřuji v této věci překážku spolupráce.

Za podstatné též považuji zdůraznit, jak plyne i z uzavřené smlouvy, že pan Adámek nebude pracovat na hodnocení nebo přípravě podkladů pro hodnocení konkrétních investičních záměrů na území MČ, a že tedy nebude mít žádný vliv na to, zda MČ bude nebo nebude souhlasit s konkrétním investičním záměrem.

Další články autora:

Žádné další články