Bydlení a územní rozvoj

Otázku územního rozvoje a bydlení považujeme za oblast, které je třeba v nadcházejícím období věnovat maximální pozornost. Chceme vyřešit revitalizaci míst okolo stanice metra Háje s přilehlým objektem Galaxie a okolo stanice metra Opatov, jejichž stav a vzhled jsou ostudou Jižního Města. Chceme se zasadit o revitalizaci i dalších bývalých obchodních center, jejichž stav v mnoha případech neodpovídá potřebám a standardům 21. století.

 

Považujeme za nedůstojné obyvatel Prahy 11 a významu Jižního Města, že nemá vyhovující radnici, a chceme se proto zasadit o její vybudování. Chceme maximálně podpořit obyvatele, aby bytový fond na Jižním Městě měl dostatečnou kvalitu a tedy aby došlo nejen k opravám a údržbě vlastních bytů, které obyvatelé většinou realizují vlastními silami, ale aby došlo i k opravám budov samých, tedy jejich plášťů včetně střech, vnitřních rozvodů, výtahů a podobně. Chceme maximálně podporovat aktivity obyvatel při přetváření okolí domů, kde bydlí, do podoby, která vytváří příjemné prostředí, v němž se jim bude dobře žít.

 

Nepřipustíme takovou výstavbu na Jižním Městě, v jejímž důsledku by došlo k poklesu komfortu bydlení jeho obyvatel. Naopak podpoříme výstavbu nabízející bytový fond vyšší kvality, pokud jde o plochu bytů, která vhodně doplní stávající bytový fond Prahy 11, ve kterém převažují byty o ploše do 75 m2.

 

Doprava

Problematika dopravy patří mezi nejcitlivější a nejpalčivější oblasti života, kterou je třeba na Praze 11 řešit. Situace se, pokud jde o průjezdnost Jižního města a možnosti parkování, rok od roku zhoršuje. Jsme přesvědčeni, že primární problém leží v bouřlivém rozvoji okolních městských částí a obcí, který na Jižní Město přivádí tranzitní dopravu, a že tedy naše dopravní problémy jsou především způsobeny obyvateli sousedních obcí, kteří přes Jižní Město projíždějí při cestě do centra Prahy.

 

Řešení vidíme v co nejrychlejší dostavbě městského okruhu, která odvede tranzitní dopravu těch, kteří Prahou potřebují jen projet na městský okruh, a tím vytvoření rezervy v kapacitě magistrály procházející Jižním Městem a vedoucí do centra Prahy. Vybudováním komunikace od východu na západ spojující obce, které leží jižně od Prahy 11, křižovatky a nájezdu připojující tuto komunikaci na D1 před Jižním Městem pak dojde k převedení tranzitní komunikace obyvatel okolních obcí na magistrálu a zamezení projíždějí těchto vozidel přes území Prahy 11. Necháme zpracovat dopravní studii mapující zatížení jednotlivých páteřních komunikací na Jižním Městě s cílem navrhnout taková dopravní opatření, jejichž důsledkem bude rovnoměrné vytížení všech těchto páteřních komunikací, a tedy dojde k optimálnímu využití kapacity komunikací na JM.

 

Pokud jde o parkování, zasadíme se především o zkapacitnění stávajících parkovacích ploch a jejich revitalizaci. Tento proces by měl být realizován částečným zapuštěním parkovišť pod povrch a ukrytím nadzemní části takto vzniklých objektů do navážek, které vniknou odbagrováním zeminy umožňující částečné zapuštění objektů pod zem. Střechy takto vzniklých objektů budou zatravněné a budou na nich umístěny plochy a objekty umožňující obyvatelům okolních domů relaxaci a realizaci volnočasových aktivit. V oblasti hromadné dopravy pak podpoříme plánované připojení Prahy 11 k tramvajové síti, díky čemuž bude s výjimkou lodní dopravy Praha 11 připojena ke všem prvkům hromadné dopravy, které jsou v Praze užívány.

 

„Zkapacitníme parkoviště, podpoříme dostavbu městského okruhu a napojení na tramvajovou síť.”

Školství

Výchova a vzdělávání budoucí generace zůstávají zajisté prioritou nás všech.  Že se nám podařilo zregenerovat budovy základních a mateřských škol i otevřít nová místa pro předškoláky, kterých k naší velké spokojenosti přibývá, to poznal minimálně každý rodič dětí školou povinných.

 

Nyní je třeba věnovat stejné úsilí i interiérům škol. Vybavit je novým, moderním nábytkem, především lavicemi, splňujícím přísné hygienické normy. Rovněž bychom chtěli postupně vybavovat naše školy moderními interaktivními pomůckami a výpočetní technikou s odpovídajícím programovým vybavením. Nositelem kvalitní výuky je především kvalitní učitel! Toto si s veškerou vážností uvědomujeme, a proto chceme i nadále pokračovat ve stabilizaci nejlepších učitelů v našich školách, především poskytováním bytů na Praze 11.

 

Bezpečná cesta dětí do školy, hlídané přechody řízené strážníky městské policie nebo semafory. I těmto důležitostem se chceme pečlivě věnovat. Také školní stravování je služba pro děti, která si zaslouží naši pozornost. Je proto třeba pokračovat v modernizaci školních kuchyní a nadále vytvářet veškeré materiální podmínky pro dodržování hygienických norem a prosazovat zdravou výživu našich dětí.

 

Sport a volný čas

V dnešní době je více jak nutností, aby městská část jako je naše Praha 11 disponovala kvalitními sportovišti, cyklostezkami i parky se sportovním vybavením. Nároky občanů na tato sportoviště stoupají, a proto se chceme zaměřit na budování nových hřišť ve vnitroblocích, rozšiřování sítě cyklostezek a vybavování parků a lesoparků sportovním a gymnastickým načiním. Rovněž chceme věnovat zvýšenou pozornost i správě a především údržbě již vybudovaných sportovišť, především školních hřišť. Trvale podporujeme výstavbu ledové plochy na MČ Praha 11.

 

I nadále budeme podporovat projekt „ Atletika pro děti“, který jsme představili již před osmi roky a do kterého se zapojily děti ze všech základních a mateřských škol Prahy 11. Chceme zvýšit podporu tělovýchovným jednotám, občanským sdružením a organizacím, které se věnují sportovním a zájmovým aktivitám.

 

Bezesporu největším závazkem, na kterém jsme intenzivně pracovali a který jsme splnili, byla výstavba areálu plaveckého bazénu a sportovní haly. Faktem zůstává, že o jeho vybudování se hovořilo již několik desítek let a modrý obdélníček symbolizující v plánech budoucí plaveckou plochu se několikrát přesunul, ale mapu neopustil.

 

Sportovní areál „Jedenáctka VS“ je zdařilý projekt, který jistě přispívá ke zkvalitnění života i bydlení na naší městské části. Denně je využíván desítkami spokojených občanů.

 

„Na Praze 11 potřebujeme špičkové sportovní a volnočasové zázemí.”

Zdravotnictví a sociální oblast

V oblasti zdravotnictví se chceme zaměřit zejména na dostatek praktických lékařů pro obyvatele Prahy 11. Jsme si vědomi skutečnosti, že nedostatek lékařů v ČR se netýká pouze nemocnic, ale též praktických lékařů, kteří tvoří první linii lékařské péče, a že prognózy ČLK i státních institucí signalizují prohlubování tohoto problému. Proto chceme připravit soubor pobídek, které budou motivovat lékaře, aby si svou praxi otevřeli právě na Praze 11.  Půjde zejména o nabídku vhodných prostor pro otevření praxe. Ty chceme lékařům v oborech, kterých bude na Praze 11 nedostatek, nabídnout za zvýhodněné nájemné a jsme připraveni podpořit i možnost nabídnout těmto lékařům bydlení v obecních bytech za zvýhodněné nájemné.

 

Další problém společnosti, který vnímáme jako důležitý a na jehož řešení klademe důraz, je její stárnutí. Proces stárnutí společnosti je zřejmý a nárůst počtu seniorů bude v příštích letech pokračovat. Proto považujeme za důležité podpořit rozšiřování služeb zaměřených na seniory a jejich specifické potřeby. Budeme podporovat výstavu domů s pečovatelskou službou a zdravotnických zařízení zaměřených na seniory, o jejichž výstavu projevily v posledním období zájem soukromé subjekty. Jsme si vědomi, že i naši senioři chtějí žít plnohodnotný život, a proto budeme podporovat programy aktivit státních i neziskových organizací začleňující seniory do společnosti a umožňující jim být aktivní i ve stáří.

 

Životní prostředí

Přestože Jižní Město s ohledem na své okolí nabízí svým obyvatelům dostatek prostoru pro relaxaci v přírodě, domníváme se, že právě v této oblasti došlo v posledním volebním období k velkému dluhu, pokud jde o služby, které má radnice svým občanům poskytovat. Možná právě proto, že je Jižní Město obklopeno lesoparky, přiléhá k němu Hostivařská přehrada a je zde i velké množství dalších parkových ploch, spoléhala radnice v minulých letech na tuto podstatu a rezignovala na snahu o zvyšování kvality údržby zelených ploch. Proto se chceme zaměřit zejména na péči o parky na našem území a rozšíření možnosti volnočasových aktivit v nich.

 

Postaráme se o pravidelné a včasné posečení všech zelených ploch, abychom zmírnili dopady pylových alergií na spoluobčany, kteří trpí těmito zdravotními problémy. Podpoříme vlastníky domů při vytváření předzahrádek a zaměříme se na revitalizaci vnitrobloků mezi domy. Při realizaci všech těchto akcí budeme brát zřetel na měnící se klima, kdy v důsledku této změny se naše města ohřívají a zejména v letních měsících přicházejí období, kdy život v nich je obtížně snesitelný.

 

Budeme tedy klást důraz na to, aby revitalizace zelených ploch respektovala tuto skutečnost, byla realizována s ohledem na schopnost maximálního pohlcování tepla. Chceme v této oblasti čerpat ze zahraničních zkušeností, například německého Stuttgartu, v němž díky této politice došlo v některých ulicích k úbytku tepla o 2 °C – 4 °C.

 

„Chceme zelené oázy pro obyvatele Jižního Města. “

Bezpečnost

Oblast bezpečnosti považujeme za jednu z oblastí, kde Praha 11 nemá zásadní problémy, a proto chceme navazovat na to, co v této oblasti dělaly minulé radnice. Prostor pro určitá zlepšení ale vidíme i zde. Budeme aktivně podporovat činnost městské policie a klást důraz na to, aby městská policie byla především v ulicích a aby nehlídala soukromé objekty. Za důležité též považujeme věnovat pozornost prevenci kriminality a práci se spoluobčany žijícími na okraji společnosti.

 

Kultura

Problematiku kultury mají někteří za nepodstatnou a považují ji za okrajovou oblast, které by se zástupci občanů na radnici neměli příliš věnovat. My jsme naopak přesvědčeni, že teprve bohatý kulturní život dává životu barvy. Proto chceme podporovat kulturní život na Jižním Městě tím, že se budeme snažit o přenášení kultury do veřejných prostranství Prahy 11, mimo jiné podporou festivalů. Budeme podporovat výzdobu trafostanic a podchodů mladými umělci. Podpoříme konání společenských akcí na Jižním Městě ( Čestná občanství a Ceny MČ, Literární soutěž o cenu Miroslava Švandrlíka, literární a výtvarné soutěže pro děti, společenské akce pro seniory atd. ) a budeme i nadále podporovat sousedské vztahy a sounáležitost obyvatel Městské části Praha 11.