Občané si zaslouží být informováni

V posledních dnech a týdnech dostávají představitelé Městské části Praha 11 s působností v oblasti územního rozvoje opakované dotazy, týkající se toho, jaká je aktuální situace, pokud jde o projednávání územních studií, které se týkají rozsáhlých území na Jižním Městě. Začaly se šířit i různé fámy o tom, kdy a jak má být ta která studie prezentována veřejnosti nebo projednána.  Proto považuji za vhodné prezentovat aktuální stav projednávání tří významných studií, které by do budoucna mohly ovlivnit územní rozvoj na Jižním Městě. 

První z těchto studií je uzemní studie nazývaná trochu zavádějícím způsobem „Územní studie Opatov – Na Jelenách“. Tato studie ale řeší rozvoj území nejen v oblasti lokality ulici Na Jelenách (zejména oblast severně od této komunikace), ale též stanici metra Opatov a celého jejího okolí kolem kruhového objezdu na Litochlebském náměstí. Jedná se o územní studii, jejímž cílem je vytvořit podklad zpřesňující způsob využití území v rámci stávajícího územního plánu. Tato studie byla představena veřejnosti jak přímo na Jižním Městě, tak v prostorách IPRu, který při jejím pořizování úzce spolupracuje s pořizovatelem – odborem územního rozvoje MHMP. Následně byly shromážděny připomínky jak ze strany Městské části Praha 11, tak občanů a dalších organizací (spolků apod.) Tyto připomínky byly v průběhu jara vypořádávány pořizovatelem za spolupráce se zástupci Městské části Praha 11, IPRu, Dopravního podniku hl. m. Prahy a dalších dotčených institucí. V současnosti je tento proces prakticky ukončen a pořizovatel v nejbližších týdnech rozhodne, zda bude řešení území akceptovat tak, jak je zpracováno touto studií, a nechá studii zapsat, nebo ji odmítne a odloží. O tomto rozhodnutí budeme samozřejmě informovat prostřednictvím Klíče a na webových stránkách Městské části Praha 11.

Další studií, která je aktuálně projednávána, je studie „Územní studie čtvrťového centra Háje“ řešící území kolem stanice metra Háje a dále v oblasti této stanice metra území severně a jižně od ulice Opatovská. Cíl této studie je obdobný jako u „Územní studie Opatov – Na Jelenách“. Tato studie byla též představena veřejnosti jak přímo na Jižním Městě, tak v prostorách IPRu. 

Na rozdíl od „Územní studie Opatov – Na Jelenách“ se ale k této studii sešlo velké množství připomínek, které lze hodnotit jako zásadní a znamenající podstatné přepracování předložené studie. Po jednáních na IPRu a OÚR MHMP a též s příslušným členem Rady HMP panem architektem Hlaváčkem se mi podařilo dosáhnout dohody, že studie v této podobě nebude zapsána.  V současnosti běží diskuse, zda je možné v rámci zadání studie, které bylo podkladem pro soutěž, na jejímž základě byl vybrán zhotovitel studie, vypořádat vznesené připomínky, nebo zda je nutné vypsat studii zcela novou s nově formulovaným zadáním. Městská část Praha 11 preferuje přepracování studie, protože cítí potřebu území řešit a dát rozvoji v této oblasti nějaké rámce, které by odrážely představu obyvatel, jak má být území řešeno. Z dialogu s představiteli OÚR MHMP je zřejmé, že by spíše preferovali tuto studii odložit a někdy v budoucnu nechat zpracovat novou. Úskalím tohoto řešení je ale v tom, že nikde nezaznívá, o jak vzdálené budoucnosti je řeč. Rozhodnutí o tom, jak bude v této studii pokračováno, by mělo padnout v září nebo říjnu tohoto roku a i tato informace bude samozřejmě uveřejněna.

Poslední studií, která je aktuálně zpracovávána, je územní studie řešící území v okolí stanice metra Roztyly a území severozápadně od této stanice metra. Od předchozích studií se tato liší tím, že jejím cílem není vytvořit podklad, zpřesňující způsob využití území v rámci stávajícího územního plánu, ale vytvořit podklad, jak řešit toto území případnými návrhy na změny ú.p., případně jak řešit toto území v rámci nového územní plánu. První prezentace této studie by měla proběhnout v září nebo říjnu tohoto roku. Po této prezentaci, jejíž součástí bude opět prezentace veřejnosti nejen v areálu IPRu, ale i na Jižním Městě, bude prostor pro podávání připomínek Městské části Praha 11, veřejnosti a dalších organizací. Studie bude projednána v orgánech Městské části Praha 11 včetně výboru územního rozvoje, jehož jednání je veřejné.  Následovat bude vypořádávání připomínek. O celém průběhu projednávání budou obyvatelé Jižního Města průběžně informováni prostřednictvím Klíče a na webových stránkách Městské části Praha 11.

Další články autora:

Žádné další články