Zastupitelstvo projednalo návrhy na změny ÚP

Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 11, konaného 12.09.2019, odsouhlasilo Zastupitelstvo MČ Praha 11 podání podnětů na pět změn územního plánu. Hlavním důvodem, proč byly tyto návrhy předloženy v tomto termínu, byla informace ze strany odboru územního rozvoje hl. města Prahy, že konečný termín, do kdy lze podávat návrhy na změnu stávajícího územního plánu, je 30.09.2019.

Tato skutečnost ve svém důsledku znamená, že MČ musí tyto návrhy podat i v situaci, kdy změnu potřebuje pro případnou realizaci akcí, které zamýšlí realizovat. Logickou námitkou je, aby si MČ nejdříve vyjasnila, zda bude konkrétní akci realizovat a jaká bude její přesná podoba a teprve pak, na základě této skutečnosti, se rozhodla, zda podnět na změnu lze či nelze přijmout. Hrozila by totiž situace, že pokud by v budoucnu MČ dospěla k závěru, že pro nějakou akci, kterou chce realizovat, je potřebná změna územního plánu, nebylo by to již, s ohledem na proběhnutí termínu, do kdy lze tyto návrhy podávat, možné.

Konkrétní návrhy, které projednalo Zastupitelstvo MČ Praha 11, se týkaly:

Území přiléhajícího k ulici Na Jelenách, proti trafostanici Chodov a ohraničené valem vytvořeným navážkou z doby výstavby Jižního Města, je v současnosti vymezené funkcí VN – nerušící výroba. Tato funkce umožňuje výstavbu výrobních a skladovacích hal. Podle názoru vedení MČ je pro rozvoj Jižního Města v souladu se studií, která byla pro tuto lokalitu zpracována, výhodnější funkce SV – všeobecně smíšená, umožňující výstavbu bytů, kanceláří, obchodů, škol a další občanské vybavenosti. Proto vedení MČ iniciovalo návrh změny územního plánu v této lokalitě z VN na SV.

V lokalitě kolem stanice metra Háje byla zpracována studie čtvrťového centra Háje, která řeší rozvoj území v této části Jižního Města. Tato studie se setkala s velkým odporem obyvatel zde bydlících. Proto se vedení MČ snaží nalézt řešení, které by v budoucnu umožnilo rozvoj této lokality v souladu s připomínkami, které byly ke studii podány a které by zajistily, že by výstavba nebyla realizována v těsné blízkosti objektů, které již v těchto místech stojí. Jedním z řešení je přemostění ulice Opatovská v prostoru mezi lávkou dnes přemosťující Opatovskou ulici a hranou budovy finančního úřadu. Toto přemostění by mohlo být zastřešené a tvořené obchodními a kancelářskými prostorami, čímž by se část objemu výstavby plánované na louku mezi objekty finančního úřadu a věžákem v Bajkonurské přesunul na méně exponované místo nad ulicí Opatovská, samozřejmě při respektování výšky objektů tvořících nástavby na pochozí ploše u stanice metra Háje (objekt Opatovská 874). Pro realizaci takovéhoto záměru je ale nutná změna územního plánu v této části ulice Opatovská na funkci SV, která by takovéto řešení území umožnila.

Poslední významnější změnou územního plánu je změna v lokalitě u ulice Türkova, vedle archivu a TOP Hotelu Praha. V této lokalitě investor plánuje vybudovat obchodní zařízení (GLOBUS), ale pro jeho realizaci nepotřebuje celé území a je připraven nabídnout jeho část pro uspokojení potřeb MČ. Stávající funkce pro využití tohoto území je dle platného územního plánu  VN – nerušící výroba, umožňující stavbu výrobních zařízení a skladových hal. Pokud by MČ toto území získala, byla by pro ni výhodnější jiná funkce. Jako optimální se ukazuje funkce SV – všeobecně smíšená, umožňující výstavbu bytů, kanceláří, obchodů, škol a další občanské vybavenosti. Proto vedení MČ iniciovalo návrh změny územního plánu v této lokalitě z VN na SV.

Kromě výše uvedených změn byly podány dvě změny územního plánu na parkoviště v ulicích Gregorova a Krejnická, jejichž cílem je umožnit zkapacitnění těchto parkovišť. Jde o návrhy na obdobné změny územního plánu, jaké již MČ iniciovala před prázdninami tohoto roku, jejichž cílem bylo též navrhnout změny územního plánu umožňující zkapacitnit některá parkoviště na Jižním Městě.

O průběhu projednávání navrhovaných změn územního plánu v orgánech MHMP bude MČ informovat prostřednictvím webu MČ a časopisu Klíč.

Ing. Martin Sedeke, místostarosta MČ pro územní rozvoj

Další články autora:

Žádné další články