Rada MČ Praha 11 navrhuje změny územního plánu

Zastupitelstvo naší městské části projednalo v rámci svého červnového zasedání třináct návrhů na změnu územního plánu. Tyto návrhy byly iniciovány na základě upozornění Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy z letošního května na nutnost podat všechny podněty ke změnám stávajícího územního plánu hl. města Prahy do 30. 6. 2019, aby mohly být řádně projednány a do územního plánu případně zapracovány. Návrhy změn podané po tomto termínu totiž budou zohledněny až při projednávání Metropolitního plánu. Městská část tak měla na zpracování návrhů změn velmi omezený čas. Celkem třináct návrhů předložených Radou k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 11 lze rozdělit do několika skupin. 

První z nich tvoří změny potřebné pro řešení otázky parkování. Nedostatek parkovacích míst je bohužel bolavým problémem Jižního Města, jehož možným řešením je zkapacitnění stávajících parkovišť výstavbou lehkých patrových konstrukcí nebo parkovacích domů. Platný územní plán však s ohledem na zastavitelnost pozemků, kde se současná parkoviště nachází, taková opatření většinou neumožňuje. Zastupitelstvo naší městské části proto schválilo návrh na projednání změn územního plánu na parkovištích v ul. Vojtíškova, Ledvinova, Brandlova, Hráského a Nešporova – Plickova. Cílem těchto změn je vytvořit prostor pro realizaci budoucích projektů na zkapacitnění parkovišť a zvýšit tak počet parkovacích míst v uvedených lokalitách.  

Do druhé skupiny spadají návrhy změn územního plánu, jejichž cílem je zlepšení občanské vybavenosti v oblasti sportu nebo vyřešení majetkových poměrů týkajících se pozemků, na nichž již sportovní oddíly či organizace působí. Realizace těchto změn v ul. Blažimská, Exnárova a Mírového hnutí umožní vybudovat v těchto lokalitách venkovní koupaliště nebo další sportoviště pro potřeby občanů Prahy 11. Změna územního plánu v ul. Markušova pak uvádí do souladu stávající způsob využití pozemku, jehož se změna týká, a územního plánu způsobem, který i do budoucna zaručí využitelnost pozemku pouze pro sportovní účely. Poslední změna územního plánu v rámci této skupiny se týká ul. Zdiměřická, konkrétně pozemku, na němž se nyní nachází vyasfaltovaná plocha sloužící obyvatelům Jižního Města k volnočasovým aktivitám, přičemž ale její současné funkční využití jako izolační zeleň neodpovídá skutečnosti.

Do další skupiny pozemků, kterých se navrhované změny týkají, patří pozemky, na nichž se nachází bývalý hotel Opatov a ubytovna Sandra. Oba objekty projdou komplexní rekonstrukcí a cílem městské části je zajistit, aby výhledově fungovaly jako plnohodnotné bytové domy, nikoliv pouze ubytovny. Pro rekolaudaci těchto objektů na bytové domy je nicméně nezbytná změna územního plánu, týkající se pozemků na nichž domy stojí. S uvedeným záměrem souvisí i navrhovaná změna územního plánu v ul. Šalounova: jejím smyslem je umožnit vybudovaní parkovacího domu, který by mohli využívat noví obyvatelé obou objektů a obyvatelé bydlící v okolí ve stávající zástavbě (existence parkovacího domu je pak zároveň podmínkou pro zmíněnou rekolaudaci). 

Poslední změna územního plánu je navrhovaná v ul. Výstavní. Změna se dotýká jak pozemků ve vlastnictví hl. města Prahy, tak pozemků v soukromém vlastnictví a v důsledku uvede do souladu stávající způsob využití těchto pozemků s územním plánem. Dalším pozitivním důsledkem změny je, že umožní vybudování malého obchodního zařízení sloužícího obyvatelům bydlícím východně od ulice Výstavní. 

Se všemi navrhovanými změnami se lze blíže seznámit na webových stránkách městské části www.praha11.cz v sekci Radnice → Zastupitelstvo MČ → Podklady a výstupy jednání ZMČ → Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 konaného dne 13. 6. 2019. 

Ing. Martin Sedeke, místostarosta MČ P11 pro územní rozvoj

Další články autora:

Žádné další články