Co se podařilo za 2 roky ve funkci místostarosty Prahy 11?

Politik by měl svým voličům skládat účty. To není klišé, to je základní princip zastupitelské demokracie. Jsem přesvědčen, na rozdíl od mnoha jiných politiků, že tyto účty by měl skládat průběžně, a ne jenom tehdy, když se uchází o znovuzvolení a přízeň občanů. Proto jsem si připravil takový krátký výčet mé práce za 2 roky působení na radnici Prahy 11 shrnující to podstatné čeho jsem za dva roky dosáhl a na čem jsem pracoval.

1) Opatovská 874 – oprava objektu

Již při své volbě na jednání zastupitelstva naší městské části jsem slíbil, že prosadím změnu usnesení, podle kterého se Praha 11 vzdala práva hospodaření k části objektu Opatovská 874, který je ve vlastnictví hl. města Prahy. Tento svůj slib jsem splnil a podařilo se mi prosadit změnu tohoto rozhodnutí městské části jak usnesením rady městské části, tak usnesením zastupitelstva Prahy 11. Pak jsem začal intenzivně pracovat na realizaci administrativních kroků nutných pro vytvoření podmínek potřebných k tomu, aby městská část mohla provést nutné opravy, zabraňující další degradaci objektu. Prvním potřebným krokem, bylo prosadit aby hl. město vykoupilo zbývajících 30 % vlastnického podílu na objektu Opatovská 874 a následně jej svěřilo městské části. K naplnění tohoto cíle bylo zapotřebí zajistit dohodu spoluvlastníků u soudu, následně projednat u soudu souhlas s touto dohodou, naplnit tuto dohodu zaplacením kupní ceny ostatním, nyní již bývalým, spoluvlastníkům hl. městem, následně nechat zapsat vlastnictví do katastru nemovitostí, pak prosadit nejdříve na radě městské části a pak na zastupitelstvu žádost o svěření vykoupených 30 % vlastnického podílu do správy městské části a pak prosadit souhlas s touto žádostí radou hl. města a zastupitelstvem hl. města a následně jej nechat zapsat do katastru nemovitostí. S ohledem na to, že tyto kroky musely ještě projednat poradní orgány městské částí a hl. města je skutečnost, že se toto vše podařilo prosadit, v koronavirové době, za cca 2,5 roku velkým úspěchem. Dále jsem zajistit vypracování znaleckých posudků, sloužících jako jeden z podkladů potřebných pro objednání nezbytné opravy objektu Opatovská 874. Opravy mají jasný cíl a tím je zamezení další degradace objektu a získat čas pro přípravu komplexní rekonstrukce.

2) Revitalizace pochozí zóna Háje

Dále jsem slíbil, že se zasadím o revitalizaci objektu tzv. pochozí zóny u východního výstupu ze stanice metra Háje. Proto jsem souběžně jsem kroky potřebnými pro zajištění podmínek umožňující opravu objektu, zajistil zpracování komplexní studie této lokality, která stanovila nepřekročitelné limity, vycházející z omezení daných územním plánem a ostatními předpisy upravujícími podmínky pro povolování staveb, a bude sloužit jako podklad pro jednání s vlastníky ostatních nemovitosti tvořících tuto pochozí zónu. Je třeba zdůraznit, že zmíněné limity pro toto území plynoucí z této studie nemusí být vyčerpány a ani se to nepředpokládá.  Vlastní podoba revitalizace částí pochozí zóny patřících městské části pak vzejde z otevřené architektonické soutěže.

3) Nová radnice

Na základě úkolu rady městské části, jsem nechal zpracovat studii podoby nové radnice na tzv. Radničním náměstí, včetně propočtu její potřebné velikosti a odhadu nákladů. Praha 11 si zaslouží konečně jednu reprezentativní budovu, která bude sloužit hlavně občanům.

4) Na základě podnětu z výboru územního rozvoje a zastupitelstva městské části jsem zajistil zpracování dopravní studie v lokalitách Chodov Sever a Háje Jih a připravil podklady pro zadání dopravní studie Roztyly. Cílem těchto studií je komplexně posoudit, zda stávající dopravní infrastruktura umožňuje realizovat investiční záměry v těchto lokalitách, případně zde existuji nějaká a případně jaká dopravní opatření, které je třeba realizovat před vydáním souhlasu s realizací posuzovaných investičních záměrů.

5) Zajistil jsem projednání a vypracování připomínek k územním studiím „Opatov – Na Jelenách“, „Roztyly“ a „Čtvrťového centra v okolí stanice Háje“. Za velký úspěch považuji, že se mi podařilo vyjednat, že studie „Čtvrťového centra v okolí stanice Háje“ nebyla zapsána mezi územně plánovací podklady a že při naplňování územní studie „Roztyly“ bude při přípravách návrhů na změnu územního plánu přihlíženo k připomínkám městské části a obyvatel Jižního Města.

6) Parkovací dům Gregorova

Na základě úkolu ze zastupitelstva městské části jsem zajistil jsem zpracování studie parkovacího domu Gregorova, s cílem ověřit možnost vybudování tohoto objektu, stanovit podmínky a varianty podoby tohoto parkovacího domu, který by měl řešit problém deficitu parkovacích míst ve svém okolí.

7) Parkovací dům Šalounova

Na základě úkolu rady městské části jsem zajistil zpracování studie parkovacího domu Šalounova. Hlavním cílem bylo ověřit možnost realizace, podobu (ve variantách) a potřebnou kapacitu parkovacího domu, který by měl umožnit „rekolaudovat“ objekty Sandra a hotelu Opatov na bytové domy.

8) Demografické studie

Zajistil jsem zpracování velmi komplexní a podrobné demografické studie. Ta by měla sloužit jako základní podklad pro stanovení směrů rozvoje, kterým se má městská část ubírat. Je to základní podklad pro vytvoření komplexního plánu rozvoje městská část v oblasti územního plánování, a odpovědět na otázky, zda stávající infrastruktura bude budoucímu rozvoji vyhovovat. Ale také jaká je socio-demografické složení obyvatel městské části, a tedy jaký typ rozvoje podporovat, aby byla udržena potřebná sociálně – demografická diverzita populace. Ta je jedním z předpokladů zdravého rozvoje městské části, jako dobře fungující části města uspokojujícího všechny potřeby svých obyvatel. 

9) Exnárova

S ohledem na záměr městské části zapojit se podpory výstavby bytů jsem nechal z podnětu rady městské části, zpracovat studii možné výstavy v lokalitě Exnárova. Cílem je ověřit, zda je v této lokalitě výstavba možná. Pokud ano, tak v jakém objemu, podobě a za jakých dalších podmínek.

10) Změny územního plánu

Za velký úspěch považuji přípravu, projednání v orgánech městské části a následné podání podnětů na změnu územního plánu. Přesto, že na přípravu těchto návrhů byl velmi omezený čas, podařilo se mi zajistit jejich zpracování v takové kvalitě, že všechny postoupili do dalšího projednávání, a to dokonce v tzv. zkráceném projednávání. S tímto úspěchem se nemůže srovnávat žádná jiná pražská městská část. Těchto změn je celkem 18, jejich cílem je především umožnit budování parkovacích kapacit, sportovišť, nebo bytové výstavby jejímž investorem bude městská část nebo hl. město Praha. Dále jsem zajistil projednání dalších 15 návrhů na změnu územního plánu ze strany třetích subjektů, z nichž bohužel většinu městská část nepodpořila.

11) Smlouvy s investory ve prospěch občanů Prahy 11

Podařilo se mi uzavřít s investory čtyři smlouvy v celkové hodnotě 1 mil. Kč, na základě, kterých přispěli investoři na úhradu nákladů na zpracování dopravních studií. Tím došlo k ušetření těchto prostředků v rozpočtu městské části.

Dále intenzivně pracuji na uzavírání smluv na základě, kterých budou investoři financovat řešení vlivů, které má realizace jejich investičních záměrů na okolí, nebo poskytnou finanční příspěvek městské části sloužící pro investice do infrastruktury. Sedm z těchto smluv v celkovém objemu kolem 300 mil. Kč je již schváleno a podepsáno nebo jsou těsně před schválením a podpisem. Přímé finanční plnění městská část už u některých smluv již obdržela nebo je obdrží již v tomto roce. Podařilo se i dojednat plnění ve výši 5,1 mil. Kč které není vázáno na skutečnost, zda investor svůj záměr realizuje či nikoliv. Tímto způsobem získáme již v letošním roce do rozpočtu 5,1 mil. Kč. 

12) Běžná agenda

Do té počítám třeba zajištění projednání investičních záměrů a k nim vypracování návrhů stanovisek městské části. Dále se jedná o vypracování připomínek a stanovisek městské části k návrhům na změny ZÚR a dalších dokumentů týkajících se územního rozvoje. O ty byla městská část požádána ze strany magistrátu hl. města Prahy. Další stanoviska se zase týkají majetkoprávních operací. V neposlední řadě pak zastupuji městkou část při průběžných jednáních týkajících se metropolitního plánu.

I když má agenda není bezprostředně tak viditelná jako agenda některých kolegů, domnívám se, že s ohledem na to, že na základě ní je formována budoucí podoba Jižního města, je neméně důležitá, možná ještě důležitější, a k úkolům které z ní vyplývají přistupuji s maximální pečlivostí a nasazením. 

Další články autora:

Žádné další články